Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za strane državljane /Šengenski vizum /

OPŠTE INFORMACIJE

Slovenačka ambasada u BiH izdaje šengenske vize: državljanima trećih država sa viznom obavezom, koji imaju boravak u BiH ili koji iz opravdanog razloga nisu mogli tražit vizu u svojoj matičnoj državi.

Slovenačka ambasada je nadležna za izdavanje šengenske vize u slučaju, da je Slovenija jedini ili glavni cilj putovanja.

Od maja 2013. godine Slovenija zastupa i Švicarsku a od avgusta 2013 i Portugal u postupcima izdavanja šengenskih viza. U vezi sa zastupanjem Švicarske Slovenija nije nadležna za preuzimanje i obradu zahtjeva za vize, ukoliko se oni odnose na:

 • Vize za kratkoročni boravak iz razloga obavljanja prifitabilne djelatnosti (uključujući i autoprevoznike i novinare);
 • Vize za kratkoročni boravak iz razloga školovanja;
 • Vize za kratkoročni boravak iz razloga liječenja;
 • Vize za kratkoročni boravak za podnosioce zahtjeva, koji su državljani sljedećih država: Bangladeš, Demokratska Republika Kongo, Eritreja, Irak, Somalija;
 • Vize za imaoce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, koji nisu državljani BiH;
 • Vize za imaoce običnih nacionalnih pasoša, koji po službenoj dužnosti putuju u Švicarsku, uključujući i učesnike međunarodnih konferencija, koji nisu državljani BiH;
 • Izdavanje viza sa teritorijalnim ograničenjem važenja vize (sa izuzetkom 3. tačke 25. člana Viznog zakonika).

Za sve gore nabrojane vizne postupke je nadležna Ambasada Švicarske u Beču (Austrija).

PROCEDURA I DOKUMENTI ZA IZDAVANJE VIZE:

Popunjen zahtjev za izdavanje vize možete predati lično ponedeljkom, srijedom, četvrtkom od 09.00 do 12.00 časova u Konzularnom odjelu Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu (Maglajska 4) ili u Konzularnoj kancelariji u Banja Luci (Gavre Vučkovića 6). Zahtjev može biti predan najviše tri mjeseca prije putovanja. Za predavanje zahtjeva za vizu potrebna je prethodna najava za termin.

Procedura za izdavanje vize može trajati do 15 dana.

Obavezna dokumentacija za izdavanje vize je, pored popunjenog zahtjeva:

 • važeći pasoš (sa rokom važenja od najmanje tri mjeseca nakon namjeravanog odlaska iz šengena; u pasošu moraju biti najmanje dvije slobodne stranice za vize);
 • biometrijska fotografija (ne starija od tri mjeseca);
 • polica zdravstvenog putničkog osiguranja (koja važi za period boravka na čitavom području šengenske teritorije i pokriva sve troškove, do kojih bi moglo doći zbog hitne repatrijacije iz medicinskih razloga, hitnu medicinsku opskrbu, hospitalizaciju ili smrt. Najniže pokriće iznosi 30.000 eura);
 • Dodatna dokumentacija u zavisnosti od svrhe putovanja
 • Zahtjev za šengensku vizu

U slučaju nepotpune dokumentacije biće vam izdana obavijest o dodatnim dokumentima, koji su potrebni, sa rokom za dopunu zahtjeva.

Taksa za vizu iznosi 80€ (uplaćuje se u KM). Pojedine kategorije građana su, na osnovu sporazuma o viznim olakšicama između Evropske Unije i BiH oslobođene plaćanja takse. Konzularne takse se moraju uplatiti u banci na dan predavanja zahtjeva. U Sarajevu je potrebno uplatiti konzularne takse u poslovnici NLB Tuzlanske banke na adresi Džidžikovac 1, a u Banja Luci se konzularne takse mogu uplatiti u poslovnici NLB Razvojne banke na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 85a.

U slučaju odbijenog zahtjeva za izdavanje vize ne vršimo povrat plaćene konzularne takse!

ODBIJANJE IZDAVANJA VIZE:

Ukoliko je vaš zahtjev za izdavanje vize bio odbijen, bićete obaviješteni u pisanoj formi. U odbijenici su navedene sve informacije i razlog za odbijanje zahtjeva za izdavanje vize. Osobe, kojima je bilo odbijeno izdavanje vize imaju pravo na žalbu  sukladno sa Viznim Zakonikom (Uredba (ES) br. 810/2009 od dana 13. jula 2009. godine). Sukladno sa Zakonom o strancima Republike Slovenije (Službeni glasnik RS br. 50/2011) osoba ima pravo na žalbu u roku od 8 dana nakon prijema odbijenice. Žalba se mora podnijeti Konzularnom odjelu Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu ili Konzularnoj koncelariji Republike Slovenije u Banjoj Luci u pismenoj formi na slovenačkom jeziku a nadležno za razmatranje žalbe je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije. Konzularna taksa za žalbu iznosi 153 €. Tokom razmatranja žalbe ne može se predati novi zahtjev za izdavanje vize.

OSTALI USLOVI ZA ULAZAK U ŠENGEN:

Prilikom ulaska na graničnim prijelazima na vanjskoj granici šengenskog prostora, državljani BiH pored biometrijskog pasoša ili starog pasoša sa vizom moraju ispunjavati i opšte uslove za ulazak sukladno sa članom 5 Zakonika o Šengenskim granicama, i to:

 • Moraju vjerodostojno iskazati razlog i uslove planiranog boravka te cilj putovanja (ulazak bez vize je dozvoljen za turistička putovanja, privatne i poslovne posjete, a nikako za zapošljavanje, školovanje ili dugoročni boravak),
 • Moraju posjedovati dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje u skladu sa planiranim periodom boravka, tranzita ili povratka u svoju matičnu državu ( novčani iznosi se razlikuju unutar država članica šengena, za Sloveniju  visina potrebnih sredstava iznosi 70 eura na dan),
 • U šengenskom informacijskom sistemu protiv njih ne smije biti zavedena mjera zabrane ulaska,
 • Moraju dokazati, da se prije planiranog ulaska na područje šengena nisu već ranije zadržavali više od 90 dana u periodu od šest mjeseci,
 • Ne smiju predstavljati opasnost za javni red, unutrašnju sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje države članice.

Ukoliko ne ispunjavate navedene uslove, ulazak na područje šengena će biti odbijen. Odbijanje ulaska ne znači trajnu zabranu, tj. vrijedi do ispunjavanja svih propisanih uslova za ulazak.

OBAVEZE STRANACA POSLIJE DOLASKA U SLOVENIJU:

Imaoc ulazne vize mora u roku od tri dana od dana ulaska u Sloveniju prijaviti boravak u policijskoj stanici, na čijoj teritoriji boravi. Prijavu stranac ne mora obavljati lično, ukoliko je za vrijeme boravka nastanjen u hotelu, kampu ili drugom sličnom objektu, jer je to u njegovo ime dužna obaviti prijavna služba u tim objektima.

Imaoc vize u Republici Sloveniji može boraviti u skladu sa razlogom na osnovu kojeg je viza izdata. Teritoriju, za koju je viza izdata, stranac mora napustiti prije isteka vize a za vrijeme boravka mora poštovati pravni red države u kojoj se nalazi.

Uvid u podatke u Nacionalnom Schengenskom informacionom sistemu u Sloveniji (N.SIS): Na osnovu Sklepa Sveta EU št. 2007/533/PNZ (58. člen) i Uredbe EP št. 1987/2006 (41. člen) te Zakona o informacijskom povjereniku, svaka osoba ima pravo zahtijevati od nadzornih organa država potpisnica (u Sloveniji je to informacijski povjerenik), da provjere podatke, koji se odnose na nju i unešeni su u SIS. Svako ima pravo na ispravku sadržajno netačnih podataka ili brisanje nezakonito unešenih podataka o sebi u SIS. Zahtjev za uvid se može odbiti, ukoliko je to neophodno zbog provođenje mjere ili zbog zaštite prava i sloboda trećih lica i u svakom slučaju u vrijeme trajanja mjere prikrivenog evidentiranja. Na primjer: osoba, koja je tražena za aretaciju u Schengenskoj državi, ne bi smjela unaprijed znati za rizik aretacije prilikom prelaska granice. Usmene potvrde i informacije u Sloveniji su besplatne, za ostalo se mogu zaračunati samo materijalni troškovi po unaprijed utvrđenom cjenovniku. Zahtjev za uvid u lične podatke o sebi u SIS i zahtjev za ispravku pogrešnih ili brisanje nezakonito unešenih ličnih podataka o sebi u SIS svako može predati nadležnom organu bilo koje države na teritoriji potpisnica SIS ( u Republici Sloveniji je nadležni organ Policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA/EUROPE, Telefaks: 00386 (0) 1 428 47 33). Zahtjev za uvid, ispravku ili brisanje se može predati bilo kada. Policija mora omogućiti uvid ili odgovoriti u vezi sa ispravkom pogrešnih ili brisanjem nezakonito unešenih ličnih podataka u roku od 15 dana.  

Internet stranica Informacijskog povjerenika:

https://www.ip-rs.si/

OSTALO:

Zadržavanje na području Republike Slovenije ili na području šengena je ograničeno na najviše tri mjeseca u periodu od šest mjeseci. Ukoliko se prilikom izlaska pri kontroli na graničnom prijelazu ustanovi, da je lice prekoračilo dozvoljeni broj dana zadržavanja, može biti izrečena novčana kazna. U slučaju planiranog dugoročnog boravka u Republici Sloveniji ili u drugim državama šengenskog područja (zbog zaposlenja ili školovanja npr.) potrebno je prethodno obezbijediti dozvolu za boravak.  

Lista državljana trećih država čiji državljani ili određene kategorije su izložene dodatnim konsulatacijama se nalazi na web stranici https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_17_ex_post_info_en.pdf

Spisak država u koje bez vize mogu putovati državljani BiH koji posjeduju važeći biometrijski pasoš: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Kipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska.