Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
16.09.2020  

Omejitev vizumskega poslovanja

Veleposlaništvo je na podlagi omejitve nenujnih potovanj in z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prekinilo izdajanje vizumov za kratkoročno in dolgoročno bivanje. Vizumi se izdajo le v določenih primerih za namene, ki so jih pristojni organi opredelili kot nujne. Več o omejitvi nenujnih potovanj je na voljo na teh povezavah: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en.

Skladno z omejitvijo nenujnih potovanj lahko za vizum za dolgoročno bivanje trenutno zaprosijo naslednje kategorije tujih državljanov:
- diplomati in administrativno-tehnično osebje ter njihovi družinski člani, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata,
- udeleženci študijskih izmenjav (npr. Erasmus, Erasmus+, izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov med univerzami),
- ožji družinski člani državljana Republike Slovenije/EU z namenom združevanja družine,
- gospodarstveniki, športniki, kulturniki, raziskovalci in znanstveniki ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

Dovoljenja za prebivanje:

Skladno z omejitvami konzularnega poslovanja, katerih namen je preprečitev ponovnih izbruhov in širjenje nalezljive bolezni COVID-19, veleposlaništvo v postopku za pridobitev dovoljenja za prebivanje
vroča izdelana dovoljenja za prebivanje, po predhodnem naročilu strank. Vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje se sprejemajo le v primeru, ko ni možna oddaja vloge na pristojni upravni enoti. Prstne odtise v postopku pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje zajema zunanji izvajalec, podjetje VFS Global. Drugih procesnih dejanj v postopku za izdajo dovoljenja za prebivanje se ne izvaja.

    
Naročanje na termin in plačevanje konzularnih taks:

Za oddajo vloge za vizum in oddajo vloge za dovoljenje za prebivanje se morajo stranke naročiti po telefonu ali  elektronski pošti:

Sarajevo:  033/251 790 in ksa(at)gov.si
Banja Luka: 051/221 210 in  sloconsular.banjaluka(at)gov.si

Stranke prejmejo vsa potrebna navodila za plačilo konzularne takse ob naročilu za termin za oddajo vloge.

Za prevzem dovoljenja za prebivanje se stranke ne naročajo same, veleposlaništvo stranke obvesti o terminu za dvig dovoljenja in jim posreduje navodila za plačilo takse.

Za oddajo prstnih odtisov se stranke naročijo po telefonu:

Sarajevo -  00 387 65 684 525
Banjaluka – 00 387 65 687 546

 

Ograničenje viznog poslovanja

Ambasada Republike Slovenije je na osnovu ograničavanja putovanja koja nisu hitna i u svrhu sprečavanja ponovnog izbijanja i širenja zarazne bolesti COVID-19, privremeno obustavila izdavanje viza za kratkoročni i dugoročni boravak. Vize se izdaju samo u određenim slučajevima za razloge, koje su nadležni organi definisali kao hitne.

Više o ograničenjima putovanja koja nisu hitna možete pronaći na:
https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en.

Sukladno sa ograničavanjem putovanja koja nisu hitna, zahtjev za vizu za dugoročni boravak  mogu podnijeti sljedeće kategorije stranih državljana:

- diplomati i adminitrastivno-tehničko osoblje te članovi njihovih porodica, koji u Republiku  Sloveniju odlaze na izvršavanje mandata,
- učesnici studijskih razmjena (npr. Erasmus, Erasmus+, razmjene na osnovu bilateralnih sporazuma između univerziteta),
- članovi uže porodice državljana Republike Slovenije/EU sa razlogom spajanja porodice,
- privrednici, sportisti, kulturni radnici, istraživači i naučnici, uz izražen i utemeljen nacionalni interes koji za svaki konkretan slučaj priprema nadležno ministarstvo.

Dozvole za boravak
Sukladno sa ograničenjima konzularnog poslovanja, čija je svrha sprečavanje ponovnog izbijanja i širenja zarazne bolesti COVID-19, Ambasada u postupcima izdavanja dozvola za boravak, vrši uručenja izdatih dozvola za boravak po prethodnom zakazivanju termina. Zahtjevi za izdavanje dozvola za boravak preuzimaju se samo u slučaju kada predavanje zahtjeva nije moguće u nadležnoj upravnoj jedinici. Otiske prstiju u postupku izdavanja dozvole za boravak uzima vanjski izvođač, firma VFS Global. Ostale proceduralne aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za boravak ne provodimo.

Zakazivanje termina

Za predavanje zahtjeva za vizu i predavanje zahtjeva za dozvolu za boravak, stranke se moraju naručiti telefonski ili elektronskom poštom:

Sarajevo - 033/251 790 i ksa(at)gov.si,
Banja Luka - 051/221 210 i sloconsular.banjaluka(at)gov.si

Prilikom zakazivanja termina svaka stranka će dobiti jasne upute za uplatu konzularne takse za predavanje zahtjeva.

Za preuzimanje dozvole za boravak stranke se ne naručuju same, ambasada obavještava stranke o terminu za preuzimanje dozvole i tom prilikom im daje upute za uplatu takse.

Za davanje otisaka prstiju stranke se naručuju na brojeve telefona:
Sarajevo – 00 387 65 684 525
Banja Luka – 00 387 65 687 546