Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
13.11.2020  

VSTOP V SLOVENIJO ZA POTNIKE IZ BIH – VELJA OD 16.11.2020

Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembo Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Bosna in Hercegovina se nahaja na rdečem seznamu.


Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset (10) dni.
Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (covid-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji v BiH, ki je navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano:


https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73


Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) dovoli:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;

5. osebi z diplomatskim potnim listom;

6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;

7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje;

11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča;

13. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi, članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;

14. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ambasada Republike Slovenije ni pristojna za tolmačenje pogojev v zvezi s prehodom državne meje v času epidemije.


Vse informacije v zvezi z vstopom v Slovenijo se nahajajo na:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa


Uslovi ulaska u Republiku Sloveniju za putnike iz BiH od 16. 11. 2020. godine


Vlada Republike Slovenije usvojila je izmjene Odluke o određivanju i provođenju mjera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 na graničnim prijelazima na vanjskoj granici, kontrolnim punktovima na unutarnjim granicama i unutar Republike Slovenije.

Bosna i Hercegovina nalazi se na crvenoj listi.


Osobi koja ulazi u Republiku Sloveniju i ima mjesto boravka u zemlji sa crvene liste ili dolazi iz te zemlje, odredjuje se karantena u trajanju od deset dana zbog moguće infekcije virusom SARS-CoV-2. Karantena se neće odrediti ako osoba na graničnom prijelazu priloži negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19), koji nije stariji od 48 sati i koji je napravljen u državi članici EU, državi članici Šengena ili u laboratoriji u BiH, koja se nalazi na web stranici Nacionalne laboratorije za zdravlje, okoliš i hranu Republike Slovenije:


https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73


Ulazak u Republiku Sloveniju se bez određivanja karantina i bez negativnog testa dozvoljava sljedećim izuzecima:


1. prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji ima radni odnos u nekoj od država članica EU ili nekoj drugoj šengenskoj zemlji, za što posjeduje dokaz koji potkrepljuje razlog prelaska granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;


2. osobi upućenoj na obavljanje zadataka u međunarodnom transportnom sektoru ili iz njega;


3. licu koje vrši prijevoz robe ili osoba u/iz Republike Slovenije u privrednom prometu te za teretni i putnički promet i tranzitu, koji će napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon prelaska granice;


4. osobi koja putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta je najkasnije 12 sati nakon ulaska;


5. osobi sa diplomatskim pasošem;


6. članu strane službene delegacije koja dolazi u Republiku Sloveniju na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog organa ili članu službene delegacije Republike Slovenije koji se vraća iz inostranstva;


7. predstavniku stranog sigurnosnog tijela (policije ili sudstva) koji obavlja službeni zadatak i napušta Republiku Sloveniju u najkraćem mogućem roku nakon završetka zadatka;


8. pripadniku slovenske vojske, policije ili zaposleniku državnog tijela koji se vraća sa mandata/misije u inostranstvu i zaposleniku državnih organa na službenom putu u inostranstvu: po dolasku u Sloveniju mora napraviti test na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19);


9. osobi koja prelazi granicu (svakodnevno ili povremeno) zbog sudjelovanja u obrazovanju ili naučnim istraživanjima u Republici Sloveniji ili u inostranstvu i to dokaže odgovarajućim dokazima, te njenim roditeljima ili drugoj osobi koja je prevozi i vraća se iz Republike Slovenije u roku od 24 sata nakon prelaska granice;


10. osobi koja pređe granicu zbog hitnih poslovnih razloga i to dokaže odgovarajućim dokazom i vrati se preko granice u najkraćem mogućem roku potrebnom za izvršenje zadatka, ali ne više od 12 sati nakon prelaska granice;


11. osobi i pratećem medicinskom osoblju  koja je u Republiku Sloveniju prevezena vozilom hitne pomoći;


12. osobi koja ima dokaz o planiranom hitnom medicinskom pregledu ili medicinskoj intervenciji u državi članici EU ili šengenskom području i vraća se preko granice odmah nakon završetka medicinskog pregleda ili intervencije ili čim to zdravstveno stanje dozvoli (zajedno sa pratiocem kada je to neophodno zbog zdravstvenog stanja).


13. osobi koja prelazi granicu iz porodičnih razloga zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice u drugoj državi, članici EU ili šengenskog područja i preko granice se vraćaju u roku od 72 sata od momenta ulaska u državu,


14. osobi, koja nije napunila 14 godina starosti i granicu prelazi zajedno sa roditeljem, koji je priložio negativan test.

Ambasada Republike Slovenije nije nadležna za informacije u vezi prelaska granice odnosno ulaska ili tranzita.


Sve informacije u vezi ulaska u Rep. Sloveniju nalaze se na sajtu: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa
engleska verzija sajta:


https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic